Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

De Ongemakkelijke Waarheid: 
Het Leven en de Uitdagingen van de ‘Talibé’

De Ongehoorde Stemmen van de ‘Talibe’: Kinderen Gedwongen tot Bedelen

Commune Jemoda Senegal (Baba Sidi)

De term “Talibe” is afgeleid van het Arabische woord dat “hij die streeft naar kennis” betekent. Deze jonge leerlingen zetten zich in om de Heilige Koran te bestuderen binnen de muren van een koranschool, ook wel bekend als een Daara in de West-Afrikaanse taal Wolof. Dit woord betekent letterlijk “een huis van leren”.

Daara’s zijn gerespecteerde instellingen die een cruciale rol spelen in de religieuze opvoeding van kinderen. Ze zijn de bakermat waar de Talibe een reeks gemeenschapswaarden leert, zoals hoffelijkheid, solidariteit, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en gehoorzaamheid. Deze scholen zijn diep geworteld in de sociale omgeving waar de Talibés leven, onder de hoede van hun Koranleraar of Marabout, die de eervolle titel “Serigne Daara” draagt.

Voor nieuwe leerlingen kan een Marabout honderden kilometers reizen. De ouders vertrouwen hun kind toe aan hem, in het geloof en vertrouwen dat hun kind een goede en kosteloze opleiding zal krijgen van deze Marabout. Het is belangrijk op te merken dat Talibés, kinderen, vaak afkomstig zijn uit afgelegen gebieden of zelfs andere landen. De Koranleraar neemt de verantwoordelijkheid voor het kind over, zowel in het onderwijs als in het levensonderhoud, voor de gehele duur van zijn verblijf in de Daara. Dit illustreert de immense toewijding en het vertrouwen dat in deze traditionele onderwijsinstellingen wordt geplaatst.

Kinder handel de Talibe

“Kinderen, die vaak afkomstig zijn uit afgelegen gebieden of zelfs uit andere landen, 

worden gerekruteerd door een Marabout of worden eenvoudigweg door hun ouders aan deze toevertrouwd.”

De Verborgen Crisis van de ‘Talibe’

Koran school

De feiten zijn onweerlegbaar en schokkend: honderdduizenden kinderen, variërend in leeftijd van 3 tot 15 jaar, worden door hun ouders onder deze zware last geplaatst. Deze Koranleraren, die beloven de kinderen te begeleiden op “God’s Way”, zijn vaak zelfbenoemde leraren die misbruik maken van een eeuwenoude traditie om de kinderen te exploiteren.

De tijd die aan leren wordt besteed, is schrikbarend kort, slechts twee tot drie uur. In de huidige economische omstandigheden, verergerd door een ongekende crisis, zijn de Koranleraren afhankelijk van hun Talibés voor hun dagelijkse overleving, inclusief hun drie maaltijden per dag.

Het dagelijkse leven van de ‘Talibe’: Kinderen aan de Rand van de Samenleving

Talibe

De levensomstandigheden van deze kinderen zijn schrijnend, verergerd door de massale migratie van hun meesters naar de steden en de verarming van de bevolking in de jaren 70-80. Tegenwoordig zijn ze een alomtegenwoordige aanwezigheid aan de randen van de steden, zichtbaar op trottoirs, bij kruispunten, verkeerslichten, benzinepompen en voor restaurants, waar ze binnen het bereik van voorbijgangers komen.

Ze smeken, sommigen reciteren verzen uit de Koran, terwijl volwassenen hen vaak negeren of hen een munt geven om van hun aanwezigheid af te zijn. Gekleed in lompen als een soort ‘verkooptruc’, vormen ze een integraal onderdeel van het stadsbeeld. Ze worden niet zozeer gezien als een ‘gevaar’, maar eerder als een ‘schande’. Haastige volwassenen doen vaak alsof ze niets zien of opmerken.

Deze kinderen worden gedwongen om enkele uren per dag te bedelen in de straten, zowel voor hun eigen onderhoud als voor dat van hun Koranleraar of Marabout. Hun families kunnen zich vaak niet veroorloven om financieel bij te dragen aan de kosten van hun opleiding. Zelfs als er een staatsuitkering is, leidt dit niet tot een verbetering van de levensomstandigheden van deze kinderen, de Talibés.

Dit onderwijs, deze ‘niet-erkende, ongesubsidieerde instelling’, stelt de kinderen in staat om de Koran te memoriseren en de waarden van de islam te leren. Het dient als basis voor hun volwassenheid: respect voor de voorschriften van hun godsdienst. Het zijn echter kinderen met rechten, maar hun levensomstandigheden zijn uiterst zwaar door een gebrek aan genegenheid en hun precaire gezondheidstoestand. Dit benadrukt de dringende noodzaak om deze kinderen te helpen en hun situatie te verbeteren.

Deze Koranscholen, bekend als “Daara’s”, zijn opmerkelijk georganiseerd in uitgebreide netwerken

Binnen de muren van de Daara wordt de nadruk gelegd op het stimuleren van kinderen om zich te ontwikkelen tot Koranleraren of Marabouts. De Talibés, die later Marabouts kunnen worden, zijn dan verantwoording verschuldigd aan hun grote Marabout voor het openen van een nieuwe school.

Elke wijziging binnen een lokale afdeling kan niet volledig worden doorgevoerd zonder respect te tonen voor het gezag van de ‘grote Marabout’, die vaak elders verblijft. De ‘grote Marabout’ wordt doorgaans door anderen op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen hun Daara-netwerken. Zij hebben het laatste woord en hun beslissingen zijn definitief!

Dit illustreert de complexiteit en hiërarchie binnen deze onderwijsinstellingen, waarbij respect en gehoorzaamheid centraal staan. Het benadrukt ook de invloed en het gezag van de ‘grote Marabout’ binnen deze netwerken. Het is een fascinerend inzicht in de structuur en werking van deze traditionele onderwijsinstellingen.

…Straatkinderen, de ‘Talibe’, vormen een groeiende meerderheid: 
De Kinderhandel in de Talibe

Kinder handel de Talibe

De kinderen ‘Talibe’ groeien op in een wereld van ontberingen, vaak zonder geboortebewijs, soms zonder hun eigen ouders te kennen. Ze worden beroofd van hun recht op vrije tijd, rust, voedsel, gezondheid en huisvesting. Ze worden ontnomen van hun recht op ontwikkeling en bescherming tegen mishandeling, marteling, drugsgebruik en andere verdovende middelen, seksuele uitbuiting en de ergste vormen van kinderarbeid.

De stijgende kosten van levensonderhoud in stedelijke gebieden doen de traditionele vormen van solidariteit vervagen, waardoor het leven voor de Talibés steeds moeilijker wordt. De lasten van de Daara’s, de families van de Koran-docenten en Marabouts, moeten worden gedragen door de kinderen! Deze last wordt verlicht door bedelarij en andere vormen van kinderarbeid. Zonder de steun van de ouders, zonder de steun van de diensten van de landelijke overheid, lokale overheden en organisaties van het maatschappelijk middenveld, moeten de kinderen bedelen voor hun Koranleraar. KINDERARBEID…TALIBE’S worden bijna synoniem! Daarom is het woord Talibe synoniem geworden met “kindermisbruik”, “uitbuiting van kinderen” en “bedelend kind”.

Uit verschillende enquêtes die zijn uitgevoerd door NGO’s (zoals ENDA, UNICEF…) is gebleken dat bedelen de ergste vorm van gedwongen kinderarbeid is. Uit onderzoek van UNICEF is gebleken dat in Senegal meer dan 300.000 kinderen bedelaars zijn. Dit is een schokkende realiteit die de dringende noodzaak onderstreept om actie te ondernemen en deze kinderen te helpen.

Bedelen is eenvoudig, maar ook het meest gevaarlijkste voor het kind. 

Hoewel bedelen een eenvoudige taak lijkt, is het in werkelijkheid een van de meest gevaarlijke situaties waarin een kind zich kan bevinden. Het berooft het kind van zijn waardigheid, een fundamenteel aspect dat essentieel is voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Het is van cruciaal belang om te erkennen dat de waardigheid van een kind niet alleen belangrijk is, maar ook onvervreemdbaar en onaantastbaar moet zijn. Het is een fundamenteel recht dat elk kind verdient en moet behouden.

Doneer    Rubrieken  Meer foto's "Talibe"  Meer over Marabout

Geef voor echte scholing.
Download hieronder de rechten van een kind
Rechten van een kindPDF franstalig