Non-profit Stichting JEMODA, gericht op kansarme en straatkinderen te Senegal. JEMODA geeft scholing en bied onderdak aan de meest kansarme kinderen.

WELKOM bij stichting JEMODA - Welcome to the JEMODA Foundation

COVID-19 

English version click here

Het COVID-19 virus heeft ondertussen ook Senegal bereikt, zo worden dan ook in Senegal de nodige maatregelen getroffen. De kinderen mogen voorlopig niet meer naar school, dit heeft de president van Senegal, Macky Sall besloten. Ook het luchtruim van Frankrijk en Senegal is voor onbepaalde tijd gesloten, dit wat inhoud dat Remco en Agnes voor de aankomende tijd niet terug kunnen keren naar Frankijk. Deze taak, terug keren naar Frankrijk was belangrijk gezien de hoofd inkomsten van JEMODA voor de kinderen in hun handen liggen. Gezien Frankrijk op dit moment geheel stil ligt is het misschien tevens beter om voor Remco en Agnes hier in Senegal te verblijven om zo te kunnen waken over “onze” kinderen en deze allen de nodige informatie geven om niet ziek te worden. Helaas zijn wij wel door ons budget heen en moeten nu werkelijk de eindjes aan elkaar gaan knopen, onze hulp die wij momenteel kunnen bieden aan de (straat)kinderen even zo hun ouders is niet mogelijk. Wij zijn bang bij enkel te zeggen, was je handen regelmatig, houdt afstand van elkaar, blijf zoveel mogelijk thuis… weinig zin heeft zonder extra hulp! Afrika en Europa, het is echt een verschil van dag en nacht waar je nooit aan gewent raakt en tevens altijd blijft verbazen. Het in mijn ogen grote probleem in Afrika en het COVID-19 virus is, je kunt hier niet alles stil leggen zoals in Europa. In Europa zijn reserves, iedereen krijgt wel een uitkering of kan naar een voedselbank bij een ernstig te kort… Dit is niet het geval in Afrika, hier werk je elke dag, voor de dag zelf en dan wordt bij velen de cent 2x omgedraaid, elke dag op nieuw overleven. De mensen hebben niet het geld om de schappen leeg te kopen in de supermarkten om zo een voorraad aan te leggen met levensmiddelen voor een week, laat staan 2 weken! Het is waar, velen wassen zich hier met enkel water, zeep is te kostbaar en zeker een desinfecterende zeep. Wat inhoud, markten kunnen niet gesloten worden, mensen zullen bij elkaar blijven komen om te kunnen overleven… maar uiteindelijk het zeer grote risico lopen om geïnfecteerd te raken. Wij weten, het is een hele onzekere tijd ook voor de mensen in Europa. Toch in Europa, staan we sterker dan in Afrika, we staan in Europa samen met regeringen, die de mensen en bedrijven in hoge nood tegemoet komen, zo is niet het geval in Afrika… mensen staan hier uiteindelijk alleen. Wij van Stichting JEMODA willen preventief het COVID-19 virus tegen werken in Senegal. Wij willen desinfecteren zepen aanbieden aan de mensen die dit niet kunnen bekostigen! Het zullen de ouderen, gehandicapten zijn zonder een dergelijk inkomen en die dagelijks afhankelijk zijn van derden. Het zullen gezinnen zijn die leven onder de armoede grens van Senegal, mensen die moeten leven in een geleend huis (zonder water, elektriciteit, deuren en ramen). En het zullen de straatkinderen zijn die wij willen bijstaan in deze onzeker tijd met het virus COVID-19.
 
De wil om te vechten tegen het COVID-19 virus in Senegal is er bij Stichting JEMODA maar wij hebben hierbij financiële hulp nodig!
DONEER NU:
Ons rekeningnummer;
 JEMODA
IBAN;
FR76 1660 7000 3308 1213 3742 720
BIC;
CCBPFRPPPPG

Of doneer nu via PayPal:


 
Wij bedanken voor uw donatie, vertrouwen en het delen van dit bericht !

Facebook

COVID-19

In the meantime, the COVID-19 virus has also reached Senegal, so the necessary measures are being taken in Senegal. The children are not allowed to go to school anymore for the time being, this has been decided by the president of Senegal, Macky Sall. Also the airspace of France and Senegal is closed for an indefinite period of time, this means that Remco and Agnes will not be able to return to France for the coming time. This task, returning to France was important because the head of income of JEMODA for the children is in their hands. Since France is completely at a standstill at the moment it might also be better for Remco and Agnes to stay here in Senegal in order to be able to watch over "our" children and give them all the necessary information not to get sick. Unfortunately we have run out of budget and now we really have to make ends meet, our help we can offer to the (street) children as their parents is not possible. We are afraid to just say, wash your hands regularly, keep a distance from each other, stay home as much as possible ... little sense without extra help! Africa and Europe, it really is a difference of day and night that you never get used to and you are always surprised. The big problem in Africa and the COVID-19 virus is, in my opinion, you can't stop everything here like in Europe. In Europe there are reserves, everyone gets an allowance or can go to a food bank when there is a serious shortage... This is not the case in Africa, here you work every day, for the day itself and then the penny is turned twice, every day on new survival. People don't have the money to buy empty shelves in supermarkets to stock up with food for a week, let alone 2 weeks! It's true, many here wash themselves with just water, soap is too expensive and certainly a disinfecting soap. Some content, markets can't be closed, people will keep coming together to survive... but in the end run the very high risk of getting infected. We know, it's a very uncertain time for the people of Europe, too. Yet in Europe, we are stronger than in Africa, we are in Europe together with governments, who are meeting people and companies in dire straits, that is not the case in Africa... people are ultimately on their own here. We of the JEMODA Foundation want to prevent the COVID-19 virus from working in Senegal. We want to offer disinfecting soaps to the people who can't afford it! It will be the elderly, disabled people without such an income and who are dependent on third parties on a daily basis. They will be families living under the poverty line of Senegal, people who have to live in a borrowed house (without water, electricity, doors and windows). And it will be the street children we want to assist in this uncertain time with the virus COVID-19.
 
The will to fight against the COVID-19 virus in Senegal is there at Foundation JEMODA but we need financial help!
DONE NOW:
Our account number;
 JEMODA
IBAN;  FR76 1660 7000 3308 1213 3742 720
BIC;  CCBPFRPPPG
 
Or donate now via PayPal:


 
We thank you for your donation, trust and sharing this message !